Latest Past Events

MAHA SHIVARATRI MARCH 8th 2024

Omkara ashrama Mahasamsthana Omkar Ashrama Maha Samasthana Dwadasha Jyotirlinga Shrinivasapura,, Bangalore

MAHA SHIVARATRI SPECIAL BASMA ARCHANA SEVA : Rs 150 MAHA SHIVARATRI GANGAJALA ABHISHEKA PER PERSON GATE -3 : Rs.250 MAHA SHIVARATRI GANGAJALA ABHISHEKA PER PERSON GATE -2 : Rs.100

RUDRA YAGA

Omkara ashrama Mahasamsthana Omkar Ashrama Maha Samasthana Dwadasha Jyotirlinga Shrinivasapura,, Bangalore